ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง

อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 89 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
คิวอาร์โค้ดตอบบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ส่วนการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล


  หน้าแรก     ประชาชนสำคัญต่อ อบต.? 

ประชาชนสำคัญต่อ อบต.?
ประชาชนสำคัญต่อ อบต.?  

ประชาชนมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์การบริหารส่วนตำบล

 

การทำให้ประชาชนเกิดความผาสุก มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ เป็นเป้าหมายของ องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานกับ องค์การบริหารส่วนตำบล ด้วย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

(1)       คัดเลือกคนดี มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้าไปมีหน้าที่ ฝ่ายนิติบัญญัติของ องค์การบริหารส่วนตำบล คือ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล และฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายก องค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

(2)       เข้าไปบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบล โดยตรง ด้วยการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายก องค์การบริหารส่วนตำบล

(3)       ลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่กฎหมายกำหนดหากเห็นว่าผู้นั้นไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป

(4)       เข้าชื่อกันเสนอให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่กฎหมายกำหนด

(5)       เข้าฟังการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล อย่างสม่ำเสมอ

(6)       ติดตามข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนตำบล อย่างสม่ำเสมอ ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบล จัดขึ้นเพื่อตรวจสอบการทำงานและพฤติกรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล ให้คำแนะนำหรือสนับสนุนการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล

(7)       ร่วมจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปีของ องค์การบริหารส่วนตำบล ทุกขั้นตอน

(8)       ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ หรือการจัดจ้างโครงการต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งโดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา หรือวิธีพิเศษของ องค์การบริหารส่วนตำบล อย่างน้อยคณะละ 2 คน

(9)       ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง และข้อบัญญัติของ องค์การบริหารส่วนตำบล

(10)    เสียภาษีให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล อย่างครบถ้วน

(11)    ประชาชนจะได้รับความคุ้มครองจากการกระทำฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ของนายก องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบล หากมีพฤติกรรมดังกล่าว นายอำเภอจะดำเนินการสอบสวนแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง

(12)     ประชาชนจะได้รับการแก้ไขปัญหา พัฒนาความเป็นอยู่ และได้รับการบริการสาธารณะจาก องค์การบริหารส่วนตำบล ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล

 

     >> การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล

 

1. ทำไมต้องไปเลือกตั้ง

การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนในระบอบประชาธิปไตยที่เราต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนในการเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประชาชน

การเลือกผู้แทนของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล คือ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล และนายก องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ต่างๆ แทนเรา เช่น การออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะมาบังคับใช้กับประชาชน การพัฒนาหมู่บ้านและตำบล การใช้จ่ายงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราทั้งนั้น ซึ่งหากมีการออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดีหรือมีการจัดทำแผนพัฒนาหรือโครงการที่ดีใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างถูกต้องก็จะทำให้ชุมชนที่อยู่ใน องค์การบริหารส่วนตำบล ดีขึ้น

 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(1)       มีสัญชาติไทย ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

(2)       อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

(3)       มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง (การเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง: การเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ใช้เขต องค์การบริหารส่วนตำบล นั้นเป็นเขตเลือกตั้ง)

(4)       ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล เดียวกันไม่ถึง 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ในหมู่บ้านที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี และเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ด้วย

 

3. การเตรียมตัวไปเลือกตั้ง

(1)       ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และที่เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน

(2)       ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน

(3)       ขั้นตอนที่ 3 การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน

 

4. การเตรียมหลักฐานไปเลือกตั้ง

ก่อนไปลงคะแนน ขอให้เตรียมความพร้อม หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใช้ลงคะแนนเลือกตั้งดังนี้

(1)       บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ

(2)      ใบรับคำขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรใหม่ที่ติดรูปถ่ายและประทับตราเจ้าหน้าที่ (ใบเหลือง)

(3)      ใบแทนใบรับคำขอมีบัตรที่ติดรูปถ่ายและประทับตราเจ้าหน้าที่ (ใบชมพู)

(4)       บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ

(5)       ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก ที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย

(6)       หนังสือเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย

 

5. วิธีการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิก สภา องค์การบริหารส่วนตำบล ใช้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครได้เท่าจำนวนสมาชิกที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ดังนี้

·        องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีหมู่บ้านเดียว เลือกผู้สมัครสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ 6 คน

·        องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีเพียง 2 หมู่บ้าน เลือกผู้สมัครสมาชิกสภา ได้ 3 คน

·        องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีมากกว่า 2 หมู่บ้าน เลือกผู้สมัครสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ 2 คน

การเลือกตั้ง นายก องค์การบริหารส่วนตำบล ใช้เขต องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ 1 คน

 

6. การเสียสิทธิเมื่อไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

6.1 กฎหมายกำหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อการเลือกตั้งเป็นทั้งหน้าที่และสิทธิหากไม่ได้ไปทำหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุอันควรที่ทำให้ไม่เลือกตั้งจะมีผลให้เสียสิทธิในระดับท้องถิ่น ดังนี้

(1)       สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบจ. สมาชิก กทม. สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้ว่าฯ กทม. นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา นายก อบจ. นายก องค์การบริหารส่วนตำบล

(2)       สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

(3)       สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบจ. สมาชิกสภา กทม. สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้ว่าฯ กทม. นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา นายก อบจ. นายก องค์การบริหารส่วนตำบล

(4)       สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

(5)       สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

(6)       สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบจ. สมาชิกสภา กทม. สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้ว่าฯ กทม. นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา นายก อบจ. นายก องค์การบริหารส่วนตำบล

 

6.2 การจะได้สิทธิต่างๆ ที่เสียไปกลับคืนมา เมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งต่อไป ดังนี้

(1)        ถ้าหากการเสียสิทธินั้นเกิดจากการที่เราไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับชาติ คือ ส.ส. หรือ ส.ว.จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว. อย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิที่เสียไปจะได้กลับคืนมา

(2)        ถ้าหากการเสียสิทธินั้นเกิดจากการที่เราไม่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบจ. สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายก อบจ. นายก องค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา หรือผู้ว่าฯ กทม. อย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิที่เสียไปในระดับท้องถิ่นจึงได้กลับคืนมา

 

สาส์นจากนายกฯ

นายอนุชา ชัยเทวะกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.29.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 933,107

แบบสอบถาม
รวมลิงค์ต่างๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220
Tel : 044-666043   Fax : 044-666043 ต่อ 115
Email : khok-mamuang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.