ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง

อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 89 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
คิวอาร์โค้ดตอบบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ส่วนการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะทั่วไปและความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง

                ตำบลโคกมะม่วง เป็นตำบลหนึ่งในห้าตำบลของอำเภอปะคำ  ซึ่งแยกจากตำบลหนองบัวและได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองเป็นตำบลโคกมะม่วง เดิมมี 7 หมู่บ้าน  ปัจจุบันมีจำนวน  22 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจากสภาตำบลโคกมะม่วง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โคกมะม่วง เมื่อวันที่ 30  มีนาคม พ.ศ. 2539

2.1  ข้อมูลทั่วไป

ทำเลที่ตั้งตำบล  ตำบลโคกมะม่วงตั้งอยู่ทิศตะวันตกของ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ด้าน ดังนี้

ทิศเหนือ                 จรด         อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

                ทิศตะวันออก        จรด         ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

                ทิศตะวันตก           จรด         ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

                ทิศใต้                      จรด         อำเภอโดนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยตำบลโคกมะม่วงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปะคำ   จังหวัดบุรีรัมย์   ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

เขตปกครอง     รวม   22  หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1  บ้านเทพพัฒนา                         หมู่ที่ 2    บ้านเทพสามัคคี    

                หมู่ที่ 3    บ้านโคกมะม่วง                     หมู่ที่ 4    บ้านมะม่วงหวาน 

                หมู่ที่ 5    บ้านบุหญ้า                             หมู่ที่ 6  บ้านโคกเขาหญ้าคา              

                หมู่ที่ 7 บ้านปลื้มพัฒนา                        หมู่ที่ 8 บ้านเริงแก้ว                        

                หมู่ที่ 9 บ้านปลื้มใต้                               หมู่ที่ 10  บ้านโคกเขาพัฒนา              

หมู่ที่ 11 บ้านเทพเจริญ                          หมู่ที่ 12 บ้านโคกวัด                       

                หมู่ที่ 13 บ้านดงใหญ่พัฒนา                  หมู่ที่ 14 บ้านซับใหญ่                   

                หมู่ที่ 15 บ้านบ่อน้ำใส                           หมูที่ 16 บ้านเขาย้อยพัฒนา        

                หมู่ที่ 17  บ้านทรายทอง                        หมู่ที่ 18 บ้านเริงทรัพย์       

หมู่ที่ 19 บ้านคลองหลวงพัฒนา           หมู่ที่ 20 บ้านศรีเมืองใหม่            

หมู่ที่ 21 บ้านทรัพย์เจริญ                      หมู่ที่ 22 บ้านปลื้มอุดม           

เนื้อที่

ตำบลโคกมะม่วง มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 75,018.75  ไร่ หรือ 120.05  ตารางกิโลเมตร  

ประชากร

                จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์   ณ เดือน  พฤษภาคม  2552  ของตำบลโคกมะม่วงมีจำนวนทั้งสิ้น   13,418   คน  จำแนกเป็นชาย  6,741   คน  หญิง  6,677  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  110  คนต่อตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น   3,771  ครัวเรือน

การศาสนา

                ประชาชนในตำบลโคกมะม่วง  นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน  7 แห่ง คือ

                1.   วัดกลางโคกมะม่วง   ตั้งอยู่หมู่ที่   3 

                2.วัดบ้านเทพพัฒนา              ตั้งอยู่หมู่ที่   1

                3.วัดโคกเขาหญ้า                   ตั้งอยู่หมู่ที่   6

4.วัดบ้านปลื้มป่าพงษ์            ตั้งอยู่หมู่ที่   7

5. วัดดงใหญ่พัฒนา               ตั้งอยู่หมู่ที่   13

6. วัดป่าโคกเขา                     ตั้งอยู่หมู่ที่   10

7. วัดมอทรายทอง                 ตั้งอยู่หมู่ที่   17

8. วัดบ้านโคกมะม่วง            ตั้งอยู่หมู่ที่    3       

      ระบบสาธารณูปโภค

         การโทรคมนาคม

             สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม           จำนวน    1  แห่ง

             ตู้โทรศัพท์                                                จำนวน    15  ตู้

         การไฟฟ้า

                พื้นที่ในเขตตำบลโคกมะม่วง เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้ายังขยายไม่ทั่วทั่วถึงทั้งตำบล        

         ระบบประปา

                มีหมู่บ้านที่ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน  9 หมู่บ้าน

                ใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้น  จำนวน   6 หมู่บ้าน

                มีหมู่บ้านที่ยังขาดแคลนน้ำใช้  จำนวน 5 หมู่บ้าน

         การศึกษา  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง   มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษาและขยายโอกาสจำนวน   5   โรงเรียน  ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

2.โรงเรียนโคกเขาพัฒนา

3.โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

4.โรงเรียนบ้านหินโคน

5.โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา

การเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 ขวบ จากราชการที่ถ่ายโอน  ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนบ้านหินโคน  มีบุคลากรครูดูแลเด็กอนุบาล  จำนวน  3  คน และมีเด็กอนุบาล 3 ขวบ   ปีละประมาณ 5060  คน จำนวน 2 ห้อง (รับถ่ายโอนจาก สปช.เดิม)

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) มีจำนวน 3 ศูนย์  มีครูผู้ดูแลเด็ก  9  คน มีเด็กทั้งหมด  132  คน  (รับถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน)

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีจำนวน 1 ศูนย์  มีครูผู้ดูแลเด็ก  3  คน มีเด็กทั้งหมด  60  คน (อบต.จัดตั้งเอง)  การสาธารณสุขตำบลโคกมะม่วง  มีสถานีอนามัยประจำตำบล 2  แห่ง  คือ คือ สถานีอนามัยบ้านเทพพัฒนา  ตั้งอยู่ที่  11 ตำบลโคกมะม่วง  และสถานีอนามัยบ้านปลื้มพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 20 ตำบลโคกมะม่วง  โดยมีบุคลากร  จำนวนทั้งสิ้น   9  คน ซึ่งได้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขในเขตตำบลโคกมะม่วง  ทั้ง 22 หมู่บ้าน

                ผู้ติดเชื้อ H.I.V. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง  มีจำนวน      4    คน

ผู้สูงอายุ  ในเขตตำบลโคกมะม่วง  จำนวน     843     คน  แบ่งเป็น

ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน  277   คน

และได้รับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบล   566   คน

ผู้พิการ    จำนวน  112  คน  ได้รับการช่วยจากสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดบุรีรัมย์ 103  คน

ได้รับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบล   9   คน 

เส้นทางคมนาคม

การคมนาคมของตำบลโคกมะม่วง  มีถนนสายหลัก ดังนี้

1. ทางหลวงหมายเลข 224 สายปะคำ  - เสิงสาง 

2. ทางลาดยางสายบ้านเทพพัฒนา บ้านน้อยอุบล

3. ทางลาดยาง / ถนนลูกรัง สายบ้านโคกมะม่วง บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

การคมนาคมภายในตำบล/หมู่บ้าน  แยกเป็น

                                ถนนดิน  24  สาย

                                ถนนลูกรัง  55  สาย

                                ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  17   สาย

                                ถนนลาดยาง   7     สาย

 

สาส์นจากนายกฯ

นายอนุชา ชัยเทวะกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.237.29.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 933,103

แบบสอบถาม
รวมลิงค์ต่างๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220
Tel : 044-666043   Fax : 044-666043 ต่อ 115
Email : khok-mamuang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.