ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วงมกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 มกราคม 2563


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปที่จำเป็นสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อรับทราบถึงกฎหมายเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำไปประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้
อำเภอปะคำได้จัดให้มีกิจกรรมในการออกกำลังกาย ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมในการออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพที่ดีลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน เช่น การเต้นแอโรบิค เล่นกีฬาต่าง ๆ ฯลฯ อำเภอปะคำ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง กำหนดการออกกำลังกาย ประจำวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง เพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าวฯ และเพื่อสุขภาพของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้อย่างดี
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณถนนทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง กำหนดนโยบายและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งให้จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสสำหรับบริหารงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมมะม่วงดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาผักตบชวา
ในวันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2560ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโคกมะม่วงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย อำนาจหน้าที่ และขั้นตอนการปฏิบัติงานศุนย์ยุติธรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลให้มีความรู้ความเข้าใจกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานศูนย์ยุติธรรม
วันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 การฝึกอาชีพหลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" เพื่อส่งเสริมอาชีพ การถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และฝึกทำดอกไม้จันทน์ในการนำไปใช้เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและนำความรู้ไปประกอบอาชีพในโอกาสต่อไป
วันที่ 12-23 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นทีตำบลโคกมะม่วง จัดทำโครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมศึกษา เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและตระหนักรู้ถึงอันตรายของการเล่นน้ำ และการช่วยเหลือตนเอง เมื่อเกิดเหตุการณ์คาดไม่ถึง เพื่อช่วยลดอัตราจากการเสียชีวิตจากการจมน้ำ
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง ได้จัดทำโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลดความรุนแรงในครอบครัว ให้คนในครอบครัวเกิดความตระหนัก และร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกมะม่วงร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง ได้จัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน วิเคราะห์และเลือกสื่อที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกับวัยของตนเอง และเพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความตระหนักรู้เท่าทันสื่อในการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นและสื่อสารในทางบวก จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ กองทุนสวัสดิการสังคมตำบลโคกมะม่วง เข้าศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการตำบลหนองตะคลอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมทั้งแนวทางการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโคกมะม่วงเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 11 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเทพพัฒนา โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง และยังเป็นการสร้างความสามัคคี ปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็นการยกระดับตำบลให้เป็นสากลยิ่งๆ ขึ้นไป
15 มีนาคม 2560 นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอปะคำ ร่วมกับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง นำประชาชนในเขตตำบลโคกมะม่วง ออกกำลังกาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อสุขภาพที่ดี ลด ความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงาน
กองสวัสดิการ นำโดยท่านรองจำรัส อ่อนนางรอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าครองชีพและเงินทุนการศึกษาเด็ก
กีฬาปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโคกมะม่วงเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 11 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเทพพัฒนา โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง และยังเป็นการสร้างความสามัคคี ปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็นการยกระดับตำบลให้เป็นสากลยิ่งๆ ขึ้นไป
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการทุกภาคส่วน ชาวตำบลโคกมะม่วง เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนพื้นที่ในตำบล ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติรับหรือไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจ และพร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ ซึ่งตลอดเส้นทางที่ขบวนเดินรณรงค์ผ่าน ต่างร่วมกันเปล่งเสียงเชิญชวนประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงให้มากที่สุด
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคลระบบแท่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และทักษะในการลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุคคลได้จริง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) ในวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนบุรีรัมย์ มีความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ ภายใต้ความคิดคนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1 นายสาวิตร เจียมจิรพร นายอำเภอปะคำ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลปะคำ เข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 ในวันพุธที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์
พิธีบวงสรวงถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  1

 

 
นายสุด ขวัญนู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 3.229.142.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 806,157

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.โคกมะม่วง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220
Tel : 044-666043  Fax : 044-666043 ต่อ 115
Email : khok-mamuang@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.