ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง

อบต.ในเครือข่าย

สาส์นจากผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กันยายน 2563
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
ราคาน้ำมันวันนี้
ส่วนการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตตำบลโคกมะม่วง
ลานกีฬาวัดบ้านโคกมะม่วง
ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
สวนสุขภาพบ้านเริงแก้ว
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
ลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 20
สนามลานกีฬาโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหินโคน
สนามลานกีฬาโรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ4)
สนามลานกีฬาโรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสุด ขวัญนู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับสมาชิกอบต.โคกมะม่วง เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลโคกมะม่วง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเกิดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ มีการฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคระหว่างผู้เข้าอบรม และวิทยากร และสามารถใช้ทักษะประกอบอาชีพ ในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
นายสุด ขวัญนู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลโคกมะม่วง
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง ร่วมกับ อำเภอปะคำ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำมาศ ณ ฝายบ้านโคกมะม่วง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอปะคำ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 300 คน ก่ารจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำในพื้นที่ให้คงอยู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เนื่องจากลุ่มน้ำลำปลายมาศเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวอำเภอปะคำและประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงใช้ประโยชน์จากลำน้ำมาศในการทำการเกษตร ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ทำประมง ซึ่งทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและช่วยกันดูแลรักษาพัฒนาลำน้ำมาศให้สะอาดและสามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
มีผลแล้ว ประกาศจ่าย เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุ
ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วงร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาครอบครัวมีฐานะยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัว ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ จำนวน ๙ ราย โอนเข้าบัญชี ๒ ราย รายละ ๒,๐๐๐ บาท
 ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วงร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาครอบครัวมีฐานะยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัว ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ จำนวน ๙ ราย โอนเข้าบัญชี ๒ ราย รายละ ๒,๐๐๐ บาท
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน "หลักสูตร การสานตะกร้าทันสมัยสไตล์เดคูพาจ " เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง ได้จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เวลา 09.00 น. เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปที่จำเป็นสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อรับทราบถึงกฎหมายเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำไปประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
สาส์นจากนายกฯ

 
นายสุด ขวัญนู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 18.207.106.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 938,471

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.โคกมะม่วง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220
Tel : 044-666043   Fax : 044-666043 ต่อ 115
Email : khok-mamuang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.